English as a Second Language (ELL)

အဂၤလိပ္ဘာသာစကား သင္ယူသူမ်ား

ဒီေမာရီစ္လူထု စာသင္ေက်ာင္းတြင္ ဘာသာစကား ၈၀ ေက်ာ္ေျပာဆိုေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားပါဝင္ၾကသည္။ လူမွုအဖြဲ ့အစည္းအတြင္း႐ွိ ေက်ာင္းဌာနေပါင္း ၄၃ ေနရာတို ့တြင္ မိမိတို ့ကိုယ္ကို ျမွဳပ္ႏွံထားၾကသည့္ ဘာသာစကားႏွစ္မ်ဳိးေျပာေသာ ေထာက္ကူမွုေပးသူမ်ားအပါအဝင္ ၁၃၈ ေယာက္ေသာ ဆရာဆရာမႏွင့္ ဝန္းထမ္းမ်ားပါဝင္သည့္ ဤခ႐ိုင္သည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္ယူသူ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၅,၈၀၀ နီးပါးတို ့ကို ဝန္ေဆာင္မွုေပးလ်က္႐ွိသည္။

အီးအဲလ္အဲလ္ (ELL, အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္ယူသူမ်ား) အစီအစဥ္၏ ပန္းတိုင္မ်ားမွာ၊

  • အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္၏အဓိကအပိုင္းမ်ားျဖစ္သည့္ နားေထာင္ျခင္း၊ စကားေျပာျခင္း၊ စာဖတ္ျခင္းႏွင့္ စာေရး ျခင္းအပိုင္းမ်ားကို သင္ယူေနစဥ္တြင္ ခ႐ိုင္အတြင္း႐ွိ ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုးကဲ့သို ့  တိက်တင္းက်ပ္ေသာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းစံႏွုန္းမ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္ယူသူမ်ားအား သင္ၾကားေပးရန္။
  • ေက်ာင္းသားမ်ား၏ယဥ္ေက်းမွုႏွင့္ ဘာသာစကားမ်ားကို ဂုဏ္ယူတတ္ေအာင္ အားေပးရန္၊ ယဥ္ေက်းမွုအေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းတတ္ရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အေမရိကန္ လူ ့အဖြဲ ့အစည္းတြင္ တက္ႂကြစြာပါဝင္တတ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ေပးရန္။
  • ပညာသင္ၾကားျခင္းအစီအစဥ္တြင္ ေက်ာင္းႏွင့္အိမ္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မွုမ်ား႐ွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္။ မိသားစုမ်ား၊ လူမွုအဖြဲ ့အစည္းမ်ားႏွင့္ ဒီအမ္ပီအက္စ္ ဝန္ထမ္းမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္လာျခင္းက အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။

ဒီေမာရီစ္တြင္ ဘာသာစကားႏွစ္မ်ဳိးေျပာေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဒီေရအလားတိုးပြားလ်က္ ႐ွိသည္။ ယင္းမွာ ကမ ၻာ့စံခ်ိန္မီေက်ာင္းမ်ားအတြက္ စံႏွုန္းတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ အီးအဲလ္အဲလ္ အစီအစဥ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ အီးအဲလ္အဲလ္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ အေကာင္းဆံုး အီးအဲလ္အဲလ္ဝန္ေဆာင္မွုႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို စီမံပံ့ပို ့ေပးလ်က္႐ွိသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ အီးအဲလ္အဲလ္အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သင့္တြင္ ေမးျမန္းစရာ႐ွိလွ်င္ သို ့မဟုတ္ ေနာက္ထပ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရ႐ွိလိုလွ်င္ ၅၁၅-၂၄၂-၈၁၀၂ သို ့ဖုန္းေခၚ၍ ဤခ႐ိုင္ေက်ာင္းမ်ား၏ လက္ခံႀကိဳဆိုေရးဌာန (Welcome Center) ကို ေက်းဇူးျပဳ၍ ဆက္သြယ္ပါ သို ့မဟုတ္ ၁၃၀၁ ဒုတိယရိပ္သာလမ္း (1301 2nd Avenue) သို ့ လာေရာက္လည္ပတ္ပါ။