Welcome to the Des Moines Public Schools

16734444652_69eba0c1e8_kဒီေမာရီစ္လူထု စာသင္ေက်ာင္း (Des Moines Public Schools) မွ ႀကိဳဆိုပါသည္

ဒီေမာရီစ္လူထု စာသင္ေက်ာင္းသည္ အုိက္အိုဝါၿမိဳ ့ေတာ္အတြင္း႐ွိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို ပညာသင္ၾကားေပးခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္႐ွိပါၿပီ။ ယေန ့အခ်ိန္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို ့သည္ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၃၀,၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ လူ ့အဖြဲ ့အစည္းအတြင္း႐ွိ ေက်ာင္းေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္တို ့တြင္ အမွုထမ္းလ်က္႐ွိေသာ ဆရာဆရာမႏွင့္ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၅,၀၀၀ နီးပါးပါဝင္သည့္ အိုက္အိုဝါတြင္ အႀကီးဆံုးလူထုပညာေရးေထာက္ကူေပးသည့္ အဖြဲ ့အစည္းျဖစ္ေနပါၿပီ။

ဒီေမာရီစ္လူထု စာသင္ေက်ာင္းသည္ ေဒသသံုးဘာသာစကားမ်ားအပါအဝင္ ဘာသာစကားေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္ ေျပာဆိုၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားႏွင့္ မိသားစုမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မွုေပးခြင့္ရသည့္အတြက္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ ပါသည္။ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ဖတ္႐ွုႏိုင္မည့္ ေက်ာင္းႏွင့္ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ထပ္ဆင့္သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို မၾကာမီကာလအတြင္းတြင္ ဤစာမ်က္ႏွာ၌ ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္လည္စစ္ေဆးၾကည့္ပါ။

ဒီေမာရီစ္ႏွင့္ ဒီအမ္ပီအက္စ္ (DMPS) အေၾကာင္း

ဒီေမာရီစ္သည္ လန္းဆန္းတက္ႂကြ၍ တီထြင္ထြန္းကားကာ ကြဲျပားျခားနားမူမ်ား႐ွိေသာ ၿမိဳ ့တစ္ၿမိဳ ့ျဖစ္သည္။ သားသမီးမ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း (Parenting) မဂၢဇင္းက ဤႏိုင္ငံအတြင္း မိသားစုတစ္စုကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ရန္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေသာ ၿမိဳ ့မ်ားစာရင္းတြင္ ဒီေမာရီစ္ကို နံပါတ္ ၅ အဆင့္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ထိုသို ့ သတ္မွတ္ခံရျခင္းမွာ အထူးသျဖင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ စာသင္ၾကားမွုအခြင့္အလမ္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဤလကၡဏာမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ေက်ာင္းခ႐ိုင္အတြင္း႐ွိ စီမံကိန္းအစီအစဥ္အတိုင္းအတာႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို ့ သင္ၾကားေပးလ်က္႐ွိသည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားေပၚတြင္ ထင္သာျမင္သာစြာ ေတြ ့ျမင္ႏုိင္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၊ မိဘဆရာမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေနာက္ခံမ်ဳိးစံုမွ လာေရာက္ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းက ဒီအမ္ပီအက္စ္ပညာေရးကို အႏွစ္သာရ ႂကြယ္ဝမွု႐ွိေစသည္။ ဒီေမာရီစ္တြင္ ရ႐ွိႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းေျမာက္ျမားစြာတို ့က ေက်ာင္းသားတိုင္း၏ ပန္းတိုင္၊ ပညာေရးတြင္ စိတ္ဝင္စားမွုႏွင့္ ႀကိဳးစားစြမ္းေဆာင္လိုမွုမ်ားကို ျပည့္ဝေစသည္။

အိုက္အိုဝါတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ေက်ာင္းခ႐ိုင္သည္ ေထြျပားျခားနားေသာ ပညာေရးစီမံကိန္းေျမာက္ျမားစြာတို ့ကို စီစဥ္ေပးပါသည္။ အမ်ားစုတို ့မွာ ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ေက်ာ္ၾကားေသာစီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းတို ့တြင္ ဤျပည္နယ္၏ ပထမဦးဆံုးျဖစ္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘက္ကလိုရိရက္ (International Baccalaureate) သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းႏွင့္ တစ္ခုတည္းေသာ လူထု မြန္တီဆိုရီ ေက်ာင္း(public Montessori school) တို ့ပါဝင္သည္။ ပညာေတာ္သင္မ်ား(Gifted Education) အတြက္ အိုက္အိုဝါတကၠသိုလ္ (University of Iowa) ၏ ဘာလင္-ဘလဲ့န္ခ္ စင္တာ (Belin-Blank Center) အဆိုအရ ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ စင္ထရာ အကယ္ဒမီ (Central Academy) ၏ “အဆင့္ျမင့္သင္တန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေကာင္းမြန္သည့္မွတ္တမ္းမ်ားက အိုက္အိုဝါျပည္နယ္တစ္ခုလံုးအတြက္ ဂုဏ္ယူစရာျဖစ္ၿပီး၊”  ျပည္နယ္ ၁၃ ျပည္နယ္တြင္ လြန္ခဲ့သည့္တစ္ႏွစ္တာအတြင္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေအပီ (အဆင့္ျမင့္သင္တန္း) ပညာ႐ွင္မ်ား (National AP Scholars) ကို ပိုမိုေမြးထုတ္ေပးခဲ့သည္။ ထို ့အျပင္ ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ အထက္တန္းေက်ာင္း ငါးေက်ာင္းလံုးသည္ အိုက္အိုဝါ၏ ေအပီအၫႊန္းတြင္ အဆင့္သတ္မွတ္ခံခဲ့သည္။

ေဒါင္ေထာင္း (Downtown) ေက်ာင္းသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၏စံျပအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံခဲ့ရသည္။ ေက်ာင္းအခ်ဳိ ့ တြင္ ႏွစ္တစ္ေလွ်ာက္လံုး စာသင္ၾကားေပးသလို ကၽြႏ္ုပ္တို ့၏ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းႏွင့္ စက္မွုသိပၸံေက်ာင္း (Career & Tech Institute) တြင္လည္း အခ်က္အျပဳတ္သင္တန္းမွစ၍ ေလယာဥ္ထုတ္လုပ္ပ်ံသန္းမွု နည္းပညာသင္တန္းအထိ ေလ့က်င့္မွု အမ်ဳိးမ်ဳိးတို ့ကို သင္ၾကားေပးလ်က္႐ွိသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ဝက္ဘ္ဆိုက္ (website) မွ ႀကိဳဆိုပါသည္။ ဒီေမာရီစ္လူထု စာသင္ေက်ာင္းသည္ ယင္း၏ အတိတ္အတြက္ ဂုဏ္ယူသကဲ့သို ့ အနာဂတ္အတြက္လည္း ျပင္ဆင္ထားေသာ ေက်ာင္းခ႐ိုင္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤလူထုစာသင္ေက်ာင္းေပၚတြင္  သင္စိတ္ဝင္စားသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္႐ွိပါသည္။


Some alphabets or characters may not appear correctly on all web browsers. For best results, use Internet Explorer or Firefox on Windows-based computers and Firefox on Apple computers.